ورود   
سبد خرید
خواص درمانی گیاه کاسنی:

کاسنی :

طبیعت برگ کاسنی سرد و تر، طبیعت تخم کاسنی سرد وخشک ، و طبیعت ریشۀ کاسنی گرم و خشک می باشد.

اثرات گیاه کاسنی بر بدن:

اشتها آور ، کمک کنده به هضم غذا ، ادرارآور ، تقویت کننده عمومی بدن.

قسمتهای مورد استفاده گیاه کاسنی:

1-     برگ کاسنی 

الف_ آب تازۀ آن را بگیرید و با سکنجبین مخلوط نموده و بخورید. تبهای کهنه و مزمن را قطع میکند.

ب_ آن را همراه با ریشه اش به اندازۀ مساوی دم کنید و دو فنجان آب آن را صبح ناشتا بنوشید. یبوست معده را بر طرف می سازذ.

ج_ اگر تازۀ آن را با سرکه بخورید. مسکن صفرا است و اسهال های صفراوی را متوقف می نماید.

د_ تازۀ آن را با نمک در دهان بجوید . رفع آب ریزش از دهان را می کند.

خ_ مالیدن برگ آن تنها و یا با سرکه برای سردردهای گرم و صفراوی نافع است.

2-     تخم کاسنی

الف_ هر روز صبح آب جوشاندۀ آن را بنوشید. تب براست ، چاک گوشۀ لب را درمان می کند ، ناراحتیهای صفراوی و یرقان را بر طرف می سازد. 

ب_ آن را با رازیانه مساوی بجوشانید و آب آن را بنوشید. اشتها را زیاد می کند.

ج_ اگر دندانهای آسیای شما درد می کند. آن را هم با برگ آن بجوشانید و آبش رادر دهان بگیرید درد را ساکت میکند.

3-     ریشه کاسنی 

الف_ بو دادۀ آن را با قهوۀ سائیده مخلوط کرده بخورید.معده را تقویت می کند.

ب- آن را بجوشانید بعد مقداری مستکی در آب صاف کردۀ آن حل کنید بعد با سکنجبین شیرین نموده هر روز بخورید. ضعف کبد درگرم مزاجها را درمان میکند