ورود   
سبد خرید
خواص درمانی باقلا:

باقلا

خواص درماني دانۀ باقلا : 1- پختۀ آن را بخوريد مغذي و مقوي است.

2- آب پختۀ آن مدرّ ادرار و شير است، براي جلوگيري از توليد سنگ مثانه و باز كردن گرفتگي ها مفيد است، خشونت حلق را برطرف مي سازد، شكم روش هاي مزمن را متوقف مي سازد.

3- آن را با سركه و آب بپزيد و با پوست بخوريد. اسهالهاي مزمن و اسهالهاي حاصل از زخم روده ها را متوقف مي نمايد.

4- اگر اول موهاي يك موضع را بكنيد، بعد دانۀ باقلاي تازه را بكوبيد و دائم بر آن عضو ضماد كنيد و روي آن را ببنديد موها را از روييدن باز مي دارد و ديگر موها در آن عضو نمي رويد.

5- تازۀ آن را بكوبيد و به صورت خمير درآوريد و بماليد. فورأ جرم و كثافات صورت را برطرف مي سازد و اگر هر روز دائم ضماد كنيد، اثر زخم ها كه بر پوست مانده باشد را برطرف مي سازد.

6- هر شب پختۀ آن را بكوبيد و ضماد كنيد لك هاي قهوه اي صورت را برطرف مي سازد، زخم گاز سگ ها را درمان مي كند.

7- پختۀ آن را در شراب له كنيد و ضماد نماييد. انواع جوش را برطرف مي سازد.

8- ضماد آرد باقلا در رساندن آبسه ئ جوش ها و خروج چرك از آنها مفيد است.

9- آن را نرم بكوبيد و با آب برگ تازۀ گشنيز خمير نموده و از خارج روي محل خنازير ضماد اندازيد، مفيد و درمان كننده است.

10- براي رفع ورم پستان خانم ها و همچنين ورم پستان دختران هنگام بلوغ. كوبيدۀ آن را با سكنجبين خمير نموده و بر آن ضماد كنيد، مؤثر خواهد بود.

11- خشك آن را نرم بكوبيد و با روغن بادام شيرين و قند مخلوط نموده بخوريد، براي سرفه و خشونت سينه و حلق مفيد است.

12- ضماد آرد آن با شنبليله و عسل براي تحليل و نرم كردن دمل و ورم بناگوش و ورم زير چشم نافع است.

13-  ضماد آرد آن با گل خطمي براي ورم بيضه و همچنين ورم هاي گرم مفيد است.

14- ضماد خاكستر باقلاي خشك براي عوارض پوستي و آثار جرب سياه نافع مي باشد.

تذكر : مصرف آن، عوارض زير را نيز ايجاد مي نمايد :

توليد نفخ و سنگيني سر و معده مي نمايد، اسراف در خوردن خام آن مخصوصأ در بهار در برخي اشخاص، عوارض ايجاد مي كند كه شبيه به نوعي مسموميت است كه آن را فاويسم يا فابيسم گويند و در بعضي موارد عوارضي بسيار شديد دارد كه ممكن است انسان را هلاك نمايد. به اين ترتيب كه در موارد شديد موجب تب، كم خوني، يرقان و اختلالات رواني و ناليخوليا و هذيان و ناراحتي هاي قلبي مي شود و باعث هلاكت شخص مي گردد.

خواص درماني شاخۀ باقلا : اگر سرشاخه هاي آن را جوشانده و آب آن صاف و نوشيده شود، براي رفع مستي و به هوش آوردن اشخاص مست نافع است.

خواص درماني گل باقلا : 1- چهل گرم از آن را در يك ليتر آب بجوشانيد و آب صاف كردۀ آن را در فاصلۀ سه وعده غذاي روزانه بنوشيد. ادرار را زياد مي كند، سنگ كليه و مثانه را دفع مي نمايد، قولنج هاي كليوي را برطرف مي سازد، سردرد نيمۀ سر يا ميگرن و تشنج و دردكمر تا زانو يا سياتيك يا عرق النساء و رماتيسم را درمان مي نمايد.

2- يك مشت از آن را در يك ليتر آب نيم ساعت بجوشانيد و تا گرم است مدتي انگشتان را در آن نگه داريد و هر روز اين كار را تكرار كنيد. انگشتي كه سر آن ورم كرده باشد را درمان مي كند.