ورود   
سبد خرید
خواص درمانی آنیسون:

آنيسون

خواص درماني : 1- آن را در دهان بجويد، طعم نامطبوع برخي ادويه ها را زائل مي كند، سردردهاي سرد را تسكين مي دهد، گرفتگي مجاري تنفس را باز مي كند.

2- آن را بجويد و بخوريد، درد سينه و سرفه را تسكين مي دهد، تنگي نفس را برطرف مي سازد، براي تقويت دهانۀ معده مفيد مي باشد.

3- مادران شيرده اگر بجوند و بخورند هم شيرشان زياد مي شود و هم از طريق اثري كه در شير مي گذارد دل درد و دل پيچۀ كودك را برطرف مي سازد.

4- آن را نرم بكوبيد و با گل قند مخلوط نموده و بخوريد. ضعف قواي دماغي را برطرف مي سازد، براي درمان ماليخوليا مؤثر است.

5-  آن را با تخم كرفس و شكر نرم بكوبيد و هر روز بخوريد. بواسير بادي را درمان مي كند.

6- چهل رئز صبح ناشتا آن را با انجير بنوشيد، بدن را چاق مي كند.

7- آب دم كردۀ آن را بنوشيد. تونيك و محرك و بادشكن است، براي تسكين دل درد، دل پيچه و دردهايي كه منشأ عصبي دارد و موجب انقباض عضلات معده و روده مي شود مفيد است، هضم كننده و خلط آور است، نفخ و قولنج را برطرف مي سازد، ترشح عرق و ادرار را زياد مي كند، خون را تصفيه مي كند و جريان خون و قاعدگي هاي سخت را مرتب مي سازد، رنگ پوست بدن و رخساره را روشن مي كند، تشنج، كابوس، تپش قلب و آنژين دوپواترين كاذب را درمان مي كند.

8- آن را با ريشۀ شيرين بيان دم كنيد و آب صاف كردۀ آن را بنوشيد. براي باز كردن گرفتگي هاي كبد، طحال، كليه، مثانه، رحم، رفع استسقاء، خرد كردن سنگ مثانه و تقويت نيروي جنسي مفيد است.

9- گرد كوبيدۀ آن را با مسواك به دندان ها بماليد، براي جلاي دندان و رفع بدبويي دهان نافع است.

10- بُخور آن مسكن سردردهاي سرد مزاجان است.

11- آن را در سركه بخيسانيد، سپس خشك كنيد و بو بدهيد و روزي چندين بار ببوييد. زكام هاي افراد سرد مزاج را بهبود مي بخشد.

12- آن را مثل غبار نرم بساييد و با روغن گل سرخ مخلوط كرده و بصورت قطره در گوش بچكانيد. براي تسكين درد گوش، درمان كري و رفع سنگيني شنوايي كه از ضربه ايجاد شده باشد مفيد است.